UMOWA O NAUKĘ w  szkole "Kamerton" zawarta pomiędzy Kamerton Katarzyna Maliszewska, ul. Austriacka 6,
64-100 Leszno, NIP 7792211005
zwanym dalej "Kamerton",
a Opiekunem prawnym dziecka / Pełnoletnim uczniem.

§ 1

Umowa zawierana jest na czas określony. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia wypełnionego formularza uczestnika zajęć oraz pierwszej wpłaty za zajęcia i trwa do końca danego roku szkolnego. Okres wypowiedzenia umowy to 7 dni. Umowę można rozwiązać w każdej chwili poprzez pisemną informację e-mail na adres biura Kamerton. Umowę można również przedłużyć dołączając załącznik do umowy.

§ 2

Formularz uczestnictwa w zajęciach może wypełnić wyłącznie osoba pełnoletnia, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba wypelniająca formularz oświadcza tym samym, że dane, które podaje są prawdziwe.

§ 3

Szcegółowy kalendarz zajęć Kamerton, jak również dni wolnych od zajęć każdy uczeń otrzyma na pierwszych zajęciach. Kalendarz danego roku szkolnego znajduje się również na stronie internetowej www.kamerton.edu.pl [ Terminarz.pdf ]. Zajęcia prowadzone w dniach ustawowo wolnych traktowane są jako lekcje ponadprogramowe. Ich realizacja jest możliwa wyłącznie po zatwierdzonej pozytywnie konsultacji z biurem Kamerton i prowadzącym.

§ 4

 Lekcja próbna trwa do 30 minut i jest pobierana za nią opłata w wysokości 50 zł.

§ 5

Za lekcje, które nie odbędą się z winy ucznia będzie pobierana opłata w wysokości połowy stawki, bez względu na przyczynę nieobecności (choroba, wycieczka szkolna, itp).  Wyjątkiem jest sytuacja, w której prowadzący zgodzi się odrobić nieobecność w innym terminie, a informacja o nieobecności będzie przekazana przynajmniej na jeden dzień przed datą planowanych zajęć. Za lekcje, które przepadną z winy nauczyciela nie będzie pobierana żadna opłata.

§ 6

Rachunek za lekcje wysyłamy na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym (plik pdf). Opłaty za lekcje przyjmujemy w formie przelewu na podane konto Kamerton z terminem do 7 dni roboczych od daty wystawienia rachunku. Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Kamerton. W sytuacji nieterminowej wpłaty będzie naliczana dodatkowa opłata za nieterminową wpłatę w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto przy kolejnym rachunku. W przypadku nie wniesienia opłaty za zajęcia przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, w sytuacji braku reakcji na ponaglenie, nastąpi automatyczne wykreślenie z listy uczniów osoby, której ponaglenie dotyczy, do czasu uregulowania należności.

§ 7

Wszelkie dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym są do wglądu wyłącznie do biura Kamerton i wykorzystywane w celu umożliwiajacym bezproblemową współpracę między stronami niniejszej umowy. Dane te będą przechowywane w Kamerton i zabezpieczone przed wglądem przez osoby niepowołane (RODO). W przypadku rezygnacji z zajeć lub ukończenia kursu, wszystkie dane zostaną usunięte.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

(Nie ma potrzeby drukowania i podpisywania dokumetu powyższej umowy. Rozpoczęcie nauki w Kamerton jest równoznaczne z akceptacją
treści umowy o naukę w Kamerton. Oświadczenie o zapoznaniu się z umową o naukę i jej akceptację należy zaznaczyć w formularzu uczestnictwa w zajęciach, który dostarczamy po lekcji próbnej)

UMOWA O NAUKĘ (pdf)

 

 

Umowa o naukę

Umowa

Cennik

Cennik

Formularz zgłoszeniowy
Formularz uczestnika zajęć w szkole Kamerton

Zgłoszenie

GCK Krzemieniewo
Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

GCK Krzemieniewo